Algemene Voorwaarden Sparql TV

1. Definities

 1. Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Algemene Voorwaarden met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:
 2. Aanvraag. De digitale of papieren aanvraag voor het aangaan van een Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de Dienst. Deze Aanvraag zal altijd gepaard gaan met een abonnement bij een Dealer waarbij op zijn minst een Internetdienst wordt afgenomen.
 3. Aansluiting. Elke individuele aansluiting die bedoeld is voor gebruik binnen een aangesloten huishouden in Nederland.
 4. Aanvullende Digitale Pakketten. Optionele pakketten bestaande uit zenders, On Demand-diensten en / of andere nader te omschrijven diensten. Deze pakketten zullen meestal tegen betaling en op verzoek van de Eindklant geleverd worden.
 5. Basis-abonnement Een van de basis-abonnementen bestaande uit een aantal zenders en functies tegen een bepaald tarief. Wanneer Sparql meer dan één basis-abonnement biedt, kunt u altijd slechts een en niet meerdere van deze pakketten afnemen. Deze pakketten zullen dan altijd onderling overlappend zijn, dat wil zeggen dat het duurste abonnement altijd alle onderdelen zal bevatten
  van de onderliggende abonnementen.
 6. Diensten. Alle Diensten die geleverd worden door een Dealer, aan een Eindgebruiker, namens Sparql.
 7. Dealer. Een door Sparql gerechtigde instantie of bedrijf die namens Sparql een Overeenkomst sluit met een Eindgebruiker. Deze Overeenkomst wordt gesloten door de Eindgebruiker met Sparql en de Dealer is hierin slechts uitvoerend.
 8. On Demand. Met On Demand kunt u met uw afstandsbediening direct films en series bekijken. Deze programma’s worden dan speciaal voor u afgespeeld, buiten de programmering van lineaire kanalen om. Alle programma’s die u kijkt zonder dat deze onder ‘live TV’ vallen, zijn On Demand.
 9. Internetdiensten. Diensten die buiten het lineaire aanbod, zogenaamd ‘live TV’, interactief en over een internetverbinding geleverd worden. Deze diensten worden in sommige gevallen geheel of gedeeltelijk geleverd door derde partijen.
 10. Software. Alle door Sparql aan de eindklant ter beschikking gestelde Software. Hieronder vallen, doch niet uitsluitend, apps voor smartphone, tablet en computer en software ten behoeve van de werking van de Digitale Ontvanger.
 11. Overeenkomst. Een overeenkomst voor de afname van de Dienst tussen Sparql en de Eindgebruiker.
 12. Eindgebruiker. Een individuele gebruiker van de Dienst, die een Overeenkomst heeft met Sparql voor het gebruik binnen zijn of haar huishouden.
 13. Programma’s. Alle inhoud binnen zowel het lineaire aanbod als de On Demand-omgevingen. Programma’s zijn onder andere, maar niet exclusief, series, films en documentaires.
 14. ReplayTV. Dienst waarmee het mogelijk is om op een beperkt aantal zenders geselecteerde Programma’s uitgesteld af te spelen.

2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Sparql zijn van toepassing op alle individuele Gebruikersovereenkomsten die door Dealers van Sparql namens Sparql met een Eindgebruiker worden gesloten. Om misverstanden te voorkomen moet gesteld worden dat deze Algemene Voorwaarden daarom betrekking hebben op alle (digitale) televisie-diensten die door de Dealer aan de Eindgebruiker worden geleverd.
 2. Indien de Algemene Voorwaarden van Sparql zouden afwijken of overlappen met de Algemene Voorwaarden van de Dealer, dan geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van Sparql.

3.Inhoud van de Dienst

 1. De actuele inhoud en prijsstelling van de pakketten en Diensten zal altijd beschreven staan op de website www.sparql.nl.
 2. Sparql kan de samenstelling van de pakketten, zoals zenders en bepaalde On Demand Diensten periodiek wijzigen. Daarbij zal Sparql er altijd naar streven dit ten minste vier weken van te voren bekend te maken. Dit kan zij echter niet garanderen.
 3. Indien u een Dienst afneemt die het mogelijk maakt programma’s die uitgezonden worden op te slaan, uitgesteld af te spelen of op te nemen, dan kan het zijn dat rechthebbenden Sparql verplichten deze functie voor bepaalde programma’s of zenders onmogelijk te maken. Sparql kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4. Totstandkoming abonnement

 1. Aanvullende Digitale Pakketten kunnen enkel aangevraagd worden via de Dealer. De pakketten worden tevens door de Dealer, namens Sparql, aan de Eindgebruiker in rekening gebracht.
 2. Sparql kan de Klant de mogelijkheid bieden om gedurende een beperkte periode, bij wijze van kennismaking en onder de daarvoor geldende specifieke voorwaarden, één of meer van de Aanvullende Digitale Pakketten (gratis) te ontvangen.
 3. Een Aanvraag kan enkel worden gedaan door een consument voor het gebruik in zijn of haar huishouden. Een Aansluiting mag niet worden afgenomen door een bedrijf of worden gebruikt voor zakelijke doeleinden.

5. Duur en beëindiging

 1. Een abonnement zal, tenzij anders aangegeven, standaard een kalendermaand. Na deze maand wordt een abonnement maandelijks opzegbaar. Deze periode geldt nadrukkelijk voor het Basis-abonnement en niet voor overige optionele extra’s.
 2. Optionele extra’s zijn, tenzij anders vermeld, altijd maandelijks opzegbaar.

6. Internetdiensten

 1. Voor het gebruik van alle diensten van Sparql geldt dat u, om van de Dienst gebruik te kunnen maken, moet beschikken over een internetverbinding via een Dealer.
 2. Het is de intentie van Sparql om in toenemende mate Internetdiensten beschikbaar te maken via de Digitale Ontvanger. Hierdoor kan het nu en in de toekomst mogelijk zijn ook zaken te doen met derde partijen via de Ontvanger van Sparql. Sparql is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt door transacties en het afnemen van diensten zoals het bekijken van Programma’s of het bedrijven van e-commerce via de Internetdiensten. Als u transacties aangaat met derden is Sparql slechts verantwoordelijk voor het doorgeven van het signaal.
 3. De Ontvanger kan toegang verlenen tot applicaties van derden. Sparql heeft geen invloed op de inhoud van deze applicaties en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Door het gebruik van eventuele applicaties van derden stemt u in met de voor deze applicatie geldende voorwaarden.
 4. U erkent dat Sparql u de Diensten aanbiedt in samenwerking met Inhoudsaanbieders en andere derde partijen en dat de vorm en aard van de Diensten zonder kennisgeving vooraf gewijzigd kan worden.

7. Digitale Ontvanger

 1. Om toegang te krijgen tot de Dienst moet de Eindklant beschikken over door Sparql goedgekeurde en geleverde Apparatuur. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan een Digitale Ontvanger of mogelijke toekomstig ondersteunde overige apparatuur.
 2. Digitale Ontvangers worden altijd via de Dealer verkregen. Het is de Dealer enkel toegestaan door Sparql goedgekeurde hardware te gebruiken en te leveren. Het is niet mogelijk en niet toegestaan een Ontvanger via derden te verkrijgen.
 3. Om de Dienst in stand te houden, op te waarderen, te wijzigen of uit te breiden zal Sparql Ontvangers op afstand beheren. Dit betekent ook dat Sparql updates of wijzigingen van de software aan kan brengen. Het kan noodzakelijk zijn deze updates te installeren alvorens het gebruik van de Dienst kan worden hervat.

8. On Demand

 1. Met On Demand biedt Sparql bepaalde programma’s zoals series en films aan op een moment naar keuze. Voor bepaalde aanvragen via de On Demand omgeving is een betaling vereist die door Sparql gefactureerd wordt en namens Sparql door de Dealer bij u in rekening gebracht zal worden.
 2. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van On Demand Diensten, ook het gebruik ervan op uw adres door derden. Voor het aanvragen van producten via On Demand heeft u een pincode nodig die door Sparql of uw Dealer aan u wordt verstrekt.
 3. Sparql is niet aansprakelijk voor de inhoud van de films, series en overige programma’s in de On Demand omgeving. Mocht u eventueel nadeel ondervinden door de inhoud van een al dan niet betaald programma, dan is Sparql daar niet verantwoordelijk voor. Sparql zal zich altijd inspannen om deze programma’s te laten zien zoals aangekondigd.

9 Software

 1. De Klant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de Software voor de duur van het Abonnement. Hierop zijn de bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.
 2. Het is de Klant niet toegestaan de Software, of gedeeltes daarvan, openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen of aan derden te verstrekken tenzij de Algemene Voorwaarden van Sparql dit uitdrukkelijk toestaat.
 3. De Klant verleent zijn toestemming en medewerking aan het doorvoeren van updates in de Software.

10. Piraterij

 1. Het is niet toegestaan om Programma’s op eender welke manier te verveelvoudigen met het doel deze te delen met andere partijen dan betrokken in een Overeenkomst.
 2. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in hardware of software met als doel het vermenigvuldigen van Programma’s.